header

Publicaties

Trust in de familiestichting
WPNR 2010/6848Bij de wijziging van de Successiewet per 1 januari 2010 is een regeling gekomen voor afgezonderd particulier vermogen (APV). Daarmee is beoogd om belastingheffing over trustvermogen mogelijk te maken. Niet alleen de insteller van een trust, maar ook diens erfgenamen kunnen door deze APV regeling te maken krijgen met onverwachte belastingheffingen.

De regels voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn verscherpt. Hierdoor vallen betrokkenen bij een instelling die deze status verliest, mogelijk ook onder de APV regeling.

De nieuwe regeling biedt echter voor de nationale estateplanningspraktijk een interessante nieuwe mogelijkheid. Het is nu mogelijk geworden om zonder de hoge belastingheffing van voorheen vermogen onder te brengen in een beheerstichting en met deze stichting een begunstigingsbeleid af te spreken vergelijkbaar aan een trust.

Dit is interessant voor vermogende Nederlanders die een deel van hun vermogen willen reserveren voor latere generaties of voor het realiseren van andere wensen, die niet vallen onder het behartigen van het algemeen belang. Lees het artikel
     

Reactie op "Verdeling door de executeur-bewindvoerder?" van prof. mr. W.G. Huijgen
en de bijdrage "Bewind en aan bewind verwante vormen" van prof.mr. F.W.J.M. Schols
WPNR 2004/6630

Bij de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 ontstond een discussie rond de vraag of aan een bewindvoerder de bevoegdheid kan worden gegeven om een verdeling tot stand te brengen, bijvoorbeeld van een nalatenschap, zonder dat de erfgenamen daaraan hun medewerking zouden moeten verlenen. In deze discussie heeft Marleen Waaijer-Linders zich gemengd. Inmiddels hebben verschillende rechtbanken beslist, dat een bewindvoerder hiertoe bevoegd kan zijn, zoals door Marleen Waaijer werd verdedigd.
Lees het artikel

De executeur-testamentair
Tijdschrift Personal Finance juli/augustus 1998

Dit artikel gaat over de taken, bevoegdheden en verplichtingen van de executeur. Door de wijziging van het erfrecht in 2003 is het artikel op een paar punten niet meer actueel. Lees het artikel

Aansprakelijkheid jegens beoogd erfgenaam
WPNR 1997/6288

In dit artikel staat de vraag centraal of de notaris mag afgaan op informatie die een cliënt hem verschaft en in hoeverre hij rekening moet houden met de mogelijkheid dat deze informatie niet juist is.
In het artikel is vermeld dat er alleen inzage in het Centraal Testamentenregister kan plaatsvinden, als iemand overleden is. Inmiddels kunt u over uzelf in dit register laten nagaan of u een testament heeft gemaakt.
Lees het artikel